เราคือผู้นำด้านการติดตั้งและออกแบบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm!

การดูแลตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกนาที อุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอจึงเชื่อถือได้ในความปลอดภัยที่จะได้รับ PN Electric จึงมีมาตรกรดูแลระบบให้ตลอดปีการว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสิ่งที่ต้องทำการดูแลตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 1. ตู้ควบคุมหลัก (Fire Alarm Control Panel)
 2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
 3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
 4. ตู้รวมอุปกรณ์ (Combination Box)

– อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยมือ (Manual Box)
– กระดิ่งแจ้งเหตุ (Alarm Bell)
– อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยไฟแสงสว่าง (Location Lamp)

-c8-1-profyre-c8-1-zone-conventional-fire-alarm-panel-[2]-375-pตู้ควบคุมหลัก (Fire Alarm Control Panel)

 1. ทำความสะอาดตู้ควบคุมทั้งด้านนอก-ใน
 2.  ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตู้
 3.  ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
 4. ตรวจเช็คแบตเตอร์รี่ฉุกเฉินและแรงดันไฟฟ้าฉุกเฉิน
 5.  ตรวจสอบสภาพสายตัวนำภายในตู้
 6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์
 7. ตรวจเช็คระบบกราวด์ของตู้
 8. ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างตู้ควบคุมและจุดแจ้งเหตุด้วยมือ


graphic annunciatorตู้แยกแจ้ง Graphic Annunciation

1. ทำความสะอาดตู้แยกแจ้ง
2. ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
3. ตรวจเช็คตำแหน่งของ Zone Lamp
4. ทดสอบระบบสื่อสารระหว่างตู้ควบคุมกับตู้แยกแจ้ง

 

 

 

 


smoke-detectorอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

1. ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คฐานของตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีหรือไม่
3. ตรวจเช็คตัวอุปกรณ์ชำรุดแตกหักหรือไม่
4. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์

 


อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heheat-detectorat Detector)

1. ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คฐานของตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีหรือไม่
3. ตรวจเช็คตัวอุปกรณ์ชำรุดแตกหักหรือไม่
4. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์

 


5264723-741734-a-red-manual-call-point-for-fire-alarmอุปกรณ์ตรวจจับแบบใช้บุคคลแจ้ง (Manual Box)

1. ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คฐานของตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีหรือไม่
3. ตรวจเช็คตัวอุปกรณ์ชำรุดแตกหักหรือไม่
4. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
5. ทดสอบระบบสื่อสารระหว่างตู้ควบคุมกับตู้แยกแจ้ง

 

 


Alarm-Bellอุปกรณ์แจ้งเหตุ(Alarm Bell)

1. ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คฐานของตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีหรือไม่
3. ตรวจเช็คตัวอุปกรณ์ชำรุดแตกหักหรือไม่
4. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์

 

 

smoke detector testing