เราคือผู้นำด้านการติดตั้งและออกแบบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm!

ขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษา

ขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ทั้งระบบ 100%

มีรายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบระบบการทำงานของตู้ควบคุมก่อนทำการบำรุงรักษา โดยตรวจดูว่าตู้ควาบคุมยังทำงานปกติหรือไม่ อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบว่ามีอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ทางผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป และเมื่อได้ทำการแก้ไขตู้ควบคุมให้ทำงานได้ตามปกติผู้รับจ้างเริ่มทำความสะอาดอุปกรณ์
ตรวจสอบระบบสายไฟ และสายสัญญาณที่เดินไปยังอุปกรณ์ในระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ว่ายังอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ หากพบว่าสายไฟและสายสัญญาณดังกล่าวชำรุดไม่อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อให้ทางผู้ว่าจ้างแก้ไข ต่อไป และเมื่อได้ทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้รับจ้างจะเริ่มทำความสะอาดอุปกรณ์

  1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบพร้อมทำความสะอาดในแต่ละจุด
  2. ตู้ควบคุมหลัก (Fire Alarm Control Panel)
  3. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
  4. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
  5. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)
  6. อุปกรณ์แสดงจุดเกิดเหตุ (Graphic Annunciator)

เมื่อทำการตรวจสอบพร้อมทั้งได้ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ของระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบทั้งระบบอีกครั้ง โดยทำการทดสอบทีละโซนว่าแต่ละโซนยังทำงานได้ตามปกติหรือไม่t
นำส่งรายงายการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบแจ้งเตือนเพตุเพลิงไหม้แก้ผู้ว่าจ้างหลังจากทำการบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 วัน
บริษัทจะดูและระบบให้เป้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำ Maintenance ระบบ หากลูกค้า ตรวจพบปัญหาตัวอุปกรณ์ที่ทำการ Maintenance ไปแล้ว สามารถแจ้งทางบริษัทให้ส่งช่างเข้าไปแก้ไขให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าอุปกรณ์ที่ต้องทำการเปลี่ยนกรณีชำรุด

คลิกเพื่อเปิดภาพใหญ่

processing-chart