เราคือผู้นำด้านการติดตั้งและออกแบบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm!

ABOUT

 ให้บริการในด้านการตรวจเช็ค
บํารุงรักษา งานด้านการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ที่ได้มาตรฐานสากล

ประวัติบริษัทฯ

บริษัท พี.เอ็น. อีเลคทริค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็ นบริษัท ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ธันวาคม ปี พ.ศ.
2552 เริ่มต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินงานทางด้านการติดตั้งและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้ า ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบเรียกพยาบาล และระบบสุขาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในระดับต่างๆ

บริษัทฯ มีความมุ่งหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ ให้ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมุ่งหวังที่จะเป็ นผู้นำในด้าน การบริการที่เอา
ใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอนของลูกค้า อีกทั้งเรายังมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้บริการหลังการ
ขายด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการพัฒนาส่วนงานของลูกค้าเป็ นอย่างยิ่ง

วิสัยทัศน์

บริษัท พี.เอ็น .อีเลคทริค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ พัฒนางานด้าน
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และได้มาตรฐานลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของลูกค้าลง ดังนโยบายบริษัท ฯ ความพึงพอใจของลูกค้า คือมาตรฐานการบริการของเรา


วัตถุประสงค์ / ขอบเขตการให้บริการ

บริษัท พี.เอ็น. อีเลคทริค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด “ ให้บริการในด้านการตรวจเช็ค บำรุงรักษา
งานด้านการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ที่ได้มาตรฐานสากล ”
โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจเช็คละบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. รับติดตั้ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
  3. ระบบเรียกพยาบาล และระบบสุขาภิบาล
  4. จำหน่ายอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ทุกชนิด และระบบเรียกพยาบาล
  5. รับประกอบและแก้ไข ตู้ FCP / ตู้ Power supply / ตู้ Module / ตู้กราฟิก

แนวทางในการบริหารงาน

บริษัท พี.เอ็น. อีเลคทริค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็ นบริษัทฯที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนิน
ธุรกิจ ทางด้านงานบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา ,รับติดตั้ง และจำหน่าย ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบป้ องกัน
อันตรายจากฟ้ าผ่า และให้คำปรึกษางานด้านการติดตั้งและเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับหน้า
งานอย่างแท้จริง โดยมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาและการบริการต่างๆให้ได้รับความ
สะดวก ถูกต้อง และคุ้มค่าการลงทุน